DỰ ÁN 
"CHUYỂN ĐỔI CHUỖI GIÁ TRỊ LÚA GẠO ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TẠI KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG" 
(TRVC)

Tổ chức Phát triển Hà Lan SNV Việt Nam
Chuyển đổi Chuỗi giá trị Lúa gạo ứng phó với Biến đổi Khí hậu và Phát triển Bền vững ở Đồng bằng sông Cửu Long (TRVC), Việt Nam là một chương trình kéo dài 5 năm nhằm góp phần thực hiện quá trình chuyển đổi sang nền nông nghiệp có hàm lượng carbon thấp và thích ứng với biến đổi khí hậu cũng như sinh kế của các hộ nông dân sản xuất nhỏ (SHF) ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) của Việt Nam.

Thư mời Đăng ký tham gia Dự ánFlyer Dự án

Giới thiệu Dự án TRVC

Sử dụng cơ chế trao giải thưởng dựa trên kết quả, Dự án TRVC khuyến khích và thu hút sự tham gia của các Doanh nghiệp đang sản xuất, kinh doanh trong Chuỗi giá trị lúa gạo để đẩy mạnh việc mở rộng ứng dụng trên qui mô lớn các công nghệ sản xuất lúa tiến bộ nhằm mang lại giá trị kinh tế cao hơn cho các nông hộ nhỏ và toàn thể tác nhân trong chuỗi, nâng cao chất lượng lúa gạo và các giá trị xã hội bao trùm trong khi đạt được mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính và bảo vệ môi trường như các đồng lợi ích. Qua đó, Dự án sẽ đóng vai trò xúc tác tạo ra sự chuyển đổi sản xuất và kinh doanh lúa gạo theo hướng bền vững và mang lại các giá trị bao trùm ở ba tỉnh có diện tích sản xuất Lúa lớn nhất ĐBSCL; đóng góp tích cực vào các mục tiêu phát triển bền vững và thích ứng với khí hậu tại ĐBSCL của Chính phủ Việt Nam.

Đọc thêm

Thông tin mùa vụ tại 3 Tỉnh

Tiền đề của dự án TRVC 

Dự án "Sản xuất lúa bền vững & giảm phát thải khí nhà kính tại Thái Bình" (AVERP)


Dự án “Sản xuất Lúa Bền Vững và Giảm Phát Thải Khí Nhà Kính tại Thái Bình” (AVERP) khuyến khích các doanh nghiệp, bao gồm các đơn vị sản xuất lúa gạo, phân bón và các đơn vị cung cấp vật tư thử nghiệm và nhân rộng các công nghệ canh tác lúa tiến bộ so với phương pháp canh tác truyền thống nhằm phát triển bền vững.

Tiếng nói từ cộng đồng

Liên hệ chúng tôi

*Thông tin của quý doanh nghiệp luôn được bảo mật tuyệt đối.

Câu hỏi thường gặp

01

Từ năm 2017 đến năm 2020, đã có một dự án thí điểm kéo dài 4 năm - liệu có bất kỳ phép đo trực tiếp từ mặt đất nào (đặc điểm đất, dữ liệu phát thải, v.v.) sẽ được cung cấp cho Cơ quan Kiểm định không?

Trong khi chờ sự đồng ý của các nhà tài trợ cho dự án thử nghiệm AgResults, dữ liệu liên quan được thu thập thông qua dự án đó sẽ được chia sẻ với Cơ quan Kiểm định đã chọn.

02

CQKĐ sẽ thu thập dữ liệu theo dạng mã hóa tại chỗ một cách độc lập với Đối thủ cạnh tranh hay thông qua các kỹ thuật thay thế như RS?

CQKĐ có quyền đề xuất nhu cầu và việc sử dụng dữ liệu theo dạng mã hóa, cùng với các phương pháp thu thập khi cần thiết, để bổ sung cho RS nhằm đảm bảo độ tin cậy của kết quả.

03

Liệu việc sử dụng các mô hình như vậy như một phương pháp Bậc 3 có còn được chấp nhận hay không nếu chúng tôi hiệu chỉnh và xác nhận mô hình bằng cách sử dụng dữ liệu đã công bố (được đánh giá ngang hàng) và các phép đo ở cấp độ thực địa (ví dụ: lượng khí thải CH4) cho các cánh đồng lúa ở Việt Nam?

Vâng, điều này sẽ được chấp nhận. SNV sẽ tạo điều kiện cho các liên hệ giữa Cơ quan Kiểm định được chọn và các tổ chức khác có hoặc hiện đang thu thập các phép đo ở cấp độ thực địa

04

Tầm quan trọng/mức độ liên quan của việc các tổ chức phải đủ tiêu chuẩn là Cơ quan Kiểm định đủ điều kiện theo điều 14 của Nghị định số 06-2022/NĐ-CP do Chính phủ Việt Nam ban hành ngày 7 tháng 1 năm 2022 là gì?

Điều 14 cho phép 3 phương án thay thế:
1/ Đơn vị kiểm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính (sau đây gọi là “đơn vị kiểm định”) là tổ chức có năng lực kiểm định được UNFCCC công nhận; hoặc 
2/ Được chứng nhận tiêu chuẩn 14065 của ISO về các yêu cầu đối với cơ quan kiểm định và xác nhận KNK để sử dụng trong hoạt động công nhận hoặc các hình thức công nhận khác; hoặc 
3/ Có cán bộ kỹ thuật được cấp chứng chỉ đã hoàn thành khóa học về kiểm kê KNK theo yêu cầu của Khung Công ước của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu đối với lĩnh vực tương ứng. 
TRVC cam kết đóng góp tín chỉ CO2e cho NDC của Việt Nam; mà còn khám phá tiềm năng bán tín chỉ carbon trong năm 2 hoặc năm 3 của dự án vì MRV của chúng tôi được xây dựng trên tiêu chuẩn Cấp 3 của IPCC. Với “vùng xám” trong việc giải thích các yêu cầu của Điều 14 Nghị định 6 của Chính phủ về Bảo vệ tầng ôzôn; và mức độ phổ biến của mối quan tâm này từ các Nhà cung cấp, chúng tôi đã tham khảo ý kiến ​​bằng lời với quan chức của Bộ TNMT về chủ đề này. Chúng tôi khuyên rằng đối với đóng góp tự nguyện cho NDC của Việt Nam, Cơ quan Kiểm định của TRVC không nhất thiết phải đăng ký là “đơn vị kiểm định” với Bộ Tài nguyên và Môi trường (MONRE) trừ khi Chủ Dự án muốn bán các khoản tín dụng carbon đó. MONRE là cơ quan chính phủ được chỉ định cho tất cả các vấn đề liên quan bao gồm kiểm định carbon Quốc gia từ tất cả các ngành của Việt Nam và công nhận giảm carbon chính thức. 

05

Có thể giả định rằng hội thảo này dành cho các đối thủ cạnh tranh tiềm năng chứ không phải những Cơ quan Kiểm định tiềm năng không?

SNV sẽ mời các Nhà cung cấp trong danh sách rút gọn tham dự một cuộc họp trực tuyến để trình bày đề xuất của họ với Ủy ban Mua sắm của chúng tôi và trả lời các Câu hỏi từ các thành viên của Ủy ban để làm rõ.

06

“Các hoạt động kiểm định khác” thuộc Vai trò và Trách nhiệm của Cơ quan Kiểm định là gì?

“Các hoạt động Kiểm định khác” bao gồm bất kỳ thành phần nào trong phương pháp và phương pháp được đề xuất của nhà cung cấp có thể nằm ngoài những gì được nêu trực tiếp trong RFP.

07

Hiện tại có hệ thống nào cho phép quản lý dữ liệu không hay Cơ quan Kiểm định sẽ chịu trách nhiệm cung cấp hệ thống này? Hệ thống quản lý dữ liệu có nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi dữ liệu giữa CQKĐ phối hợp với SNV và Đối thủ cạnh tranh để định lượng lượng phát thải KNK sau này không?

Các chi tiết cụ thể của hệ thống quản lý dữ liệu tùy thuộc vào CQKĐ đề xuất. Dự kiến ​​CQKĐ sẽ có thể chia sẻ với SNV và Đối thủ cạnh tranh dữ liệu và kết quả định lượng một cách rõ ràng và minh bạch.

08

Sẽ có sẵn dữ liệu đo được về phát thải khí nhà kính (CH4/N2O) từ các trường sẽ được đăng ký trong thời gian biểu của dự án để hỗ trợ hiệu chỉnh các mô hình được chọn để ước tính phát thải khí nhà kính?

Vì các địa điểm dự án sẽ được lựa chọn bởi các Đối thủ cạnh tranh tham gia sau khi khởi động dự án, chúng tôi không thể xác nhận liệu sẽ có dữ liệu đo được về phát thải cho các địa điểm được chọn hay không. Tuy nhiên, có sẵn dữ liệu từ các dự án khác (VnSAT, IRRI) từ cùng khu vực có thể hữu ích cho việc hiệu chỉnh mô hình

09

Có thể khẳng định rằng con số dự kiến ​​trong ba năm là cộng dồn không?

Có, tổng số ha dự kiến ​​trong ba năm sẽ được cộng dồn.

10

Ý nghĩa của đường cơ sở “được xác định trước” là gì?

Điều này đề cập đến cơ sở mà Cơ quan Kiểm định sẽ thiết lập phương pháp đề xuất của họ.

11

Có thể khẳng định rằng thời hạn hoàn thiện tài liệu thiết kế MRV là 30 ngày sau khi hoàn tất hợp đồng không?

Tham khảo “Quy trình Kiểm định”; phần B “Quy trình thiết kế và thử nghiệm MRV” để làm rõ. Cơ quan Kiểm định được chọn sẽ bắt đầu vào ngày 1 tháng 8 năm 2023. Vụ mùa thi đầu tiên sẽ bắt đầu dự kiến ​​vào tháng 11/tháng 12 năm 2023. Nói chung, Cơ quan Kiểm định có 3-4 tháng để hoàn tất quá trình này.

12

SNV có mong đợi Cơ quan Kiểm định a) tạo một phương pháp được đệ trình để phê duyệt chung bởi một trong những đối tác này, b) phù hợp với một phương pháp hiện có đang hoạt động với một trong những đối tác này hoặc c) điều gì khác không?

Tham khảo trang trình bày 39 trong Kế hoạch kinh doanh được gửi tới Nhà cung cấp dưới dạng Phụ lục 2. Trong trường hợp này, nó là (b) và đặc biệt phù hợp với phương pháp hiện có (đang được cập nhật) của Verra hoặc Gold Standard. Cơ quan Kiểm định được chọn được kỳ vọng là phù hợp với một phương pháp hiện có.

Nhà tài trợ & Các đối tác

Brand logo
Brand logo
Brand logo
Brand logo
Brand logo
Brand logo

Thư mời Đăng ký tham gia Dự án

Gọi điện

Gửi email

Bạn cần hỗ trợ?